top of page

V III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.

 

V Lekarni Miklavž d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Politiko kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne.

 

 

Cilji politike kakovosti:

 • nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj,

 • rast in razvoj lekarne,

 • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja zaposlenih in uporabnikov lekarniških storitev,

 • nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,

 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,

 • skrb za okolje,

 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

 

 

Naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti našega dela:

 • določamo programe izobraževanja in načrte za izboljševanje kakovosti in varnosti,

 • izdelana imamo navodila za delo in varnostne protokole za posamezne storitve,

 • redno izvajamo notranjo presojo dobre prakse,

 • spremljamo kazalnike kakovosti,

 • vzpostavljen imamo sistem za obvladovanje tveganj,

 • anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri izvajanju lekarniške dejavnosti.

 

 

Kakovost in varnost v lekarni zagotavljamo:

 • z izvedbo rednih notranjih strokovnih nadzorov, posodabljanjem SOP in navodil za delo,

 • s spremljanjem odpoklicev zdravil, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov ali živil za posebne zdravstvene namene in vodenjem zahtevanih evidenc,

 • z izvedbo aktivnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki,

 • z nadzorom nad merilno in delovno opremo, 

 • z rednimi validacijami aparatur in opreme v lekarni,

 • z rednimi pregledi dokumentacije delovne in merilne opreme, 

 • s spremljanjem kazalnikov kakovosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2022 bomo dodatno spremljali nove kazalnike kakovosti:

 • farmacevtske intervencije

 • adherenca bolnikov pri uporabi zdravil

 • zadovoljstvo uporabnikov.

bottom of page